Muzeum Zamkowe w Pszczynie

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Udokumentowane początki murowanego, obronnego zamku pszczyńskiego sięgają I połowy XV wieku, bowiem wiadomo, iż w roku 1433 oparł się on najazdowi husytów. W czasach Heleny Korybutówny (1424-1449) zamek gotycki był potężną budowlą czworoboczną, składającą się z dwóch budynków z wieżami, połączonych murami. Całość chroniły wał ziemny i fosa.
Na przełomie XV/XVI w. dobrami pszczyńskimi władali książęta cieszyńscy. W 1517 roku Kazimierz II, książę cieszyński, dobra sprzedał możnowładcy węgierskiemu Aleksemu Turzo, co zakończyło okres panowania Piastów na ziemi pszczyńskiej. Utworzone zostaje Wolne Państwo Stanowe (obejmujące Pszczynę, Mikołów, Bieruń i do 1536 roku Mysłowice), a Pszczyna staje się jego stolicą.

Castle Museum in Pszczyna

The documented beginnings of the fortified brick castle in Pszczyna dates back to the first half of the 15th century because it is known that in 1433 he relied on the Hussites’ invasion. In the time of Helena Korybutówna (1424-1449), the Gothic castle was a huge four-sided building, consisting of two buildings with towers connected by walls. The whole was protected by an earth embankment and a moat.
At the turn of the 15th and 16th centuries, the Cieszyn princes ruled over Pszczyna possessions. In 1517 Kazimierz II, the Cieszyn prince sold the goods to the magnates of Hungary, Alexius Turzo, which ended the period of the Piast dynasty in the land of Pszczyna. A Free State State is established (including Pszczyna, Mikołów, Bieruń and until 1536 Mysłowice), and Pszczyna becomes its capital.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×