Ciąg dalszy… dla Leszka – NTS

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

GRUPA TEATRALNA WIKINGOWIE, POZNAŃ

Tematem spektaklu jest uzależnienie. Tworzywem, na którym pracujemy – taśmy analogowe. Podczas zapisu na taśmę głowica elektromagnetyczna za pomocą „silnego” pola ustawia domeny magnetyczne, a podczas odczytu wychwytuje zmiany pola spowodowane różnym namagnesowaniem taśmy. Podobnie jest w mózgu: tak tworzą się ścieżki neuronalne, jako rodzaj zapisu. Jest to przydatne w uczeniu się, zapamiętywaniu, ale w przypadku uzależnienia zgubne, bo schematy zachowań uzależnieniowych są dosłownie zapisane w mózgu. Dlatego tak trudno z nimi walczyć i dlatego potrafią uaktywnić się po wielu latach abstynencji. Punktem wyjścia są nasze biografie, punktem dojścia uniwersalna opowieść o zmaganiu się z chorobą, ale przede wszystkim z samym sobą.

Grupa Teatralna Wikingowie to projekt społeczno-teatralny założony w 2013 roku przez aktorkę Teatru Nowego w Poznaniu Dorotę Abbę i mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Szczepankowie. Dla członków grupy teatr ma działanie terapeutyczne: część aktorów opuściła Ośrodek, większość pracuje i, przede wszystkim, praca mobilizuje ich do zachowania trzeźwości.

The theme of the performance is addiction. The material we work on – analogue tapes. When writing to tape, the electromagnetic head sets magnetic domains using a „strong” field, and when reading it captures field changes caused by different magnetization of the tape. It is similar in the brain: this is how neural pathways are created as a kind of record. It is useful in learning and remembering, but in the case of addiction it is fatal, because the patterns of addictive behavior are literally written in the brain. That is why it is so difficult to fight them and that is why they can become active after many years of abstinence. The starting point are our biographies, the point of arrival is a universal story about struggling with the disease, but above all with yourself.
The Vikings Theater Group is a socio-theater project founded in 2013 by the actress of the New Theater in Poznań Dorota Abba and the residents of the Homeless Center No. 1 in Szczepanków. For members of the group, theater has therapeutic effects: some of the actors have left the Center, most work and, above all, work mobilizes them to remain sober.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×