Randka w ciemno na dwie pary

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Randka w ciemno na dwie pary

Samotni, dwie przyjaciółki i dwóch przyjaciół, szukają poważnego związku w swoim życiu. Poważnego partnera na dobre i na złe. Każde z nich, robi to na swój sposób i ma inne oczekiwania. A jak się do tego zabierają, to już inna rzecz. Randka w ciemno z ogłoszenia matrymonialnego doprowadza do wielu przezabawnych sytuacji. Czy im się uda znaleźć przyjazną duszę i towarzysza życia? Kanadyjski autor, Norm Foster, zawarł tu wszystko, co jest niezbędne w romantycznej komedii dla dorosłych. Randka w ciemno, na dwie pary to zmyślnie ułożona historia, sprawne dialogi, sensualne sceny oraz dużo śmiechu i zabawy. Samotność to nie jest najlepszy przyjaciel. Doskwiera nieraz aż do bólu. Jest to sztuka pokazująca, że osoby w średnim wieku też marzą o miłości, gorących uczuciach, o tej jedynej i jedynym, i mają do tego prawo. A przy tym czują na plecach oddech uciekających lat. Może to już ostatni dzwonek i ostatnia szansa? Jeżeli szukasz dobrej zabawy i rozrywki, to ją właśnie znalazłeś. Nagłe i niespodziewane zwroty akcji, czynią to przedstawienie bardzo atrakcyjnym i zaskakującym.

Oryginalny tytul sztuki: Looking
Autor: Norm Foster

Obsada: Alicja Kwiatkowska, Ewa Kuklińska, Krzysztof Ibisz, Piotr Szwedes

A blind date for two pairs

Solitary, two friends and two friends, are looking for a serious relationship in their lives. A serious partner for good and for bad. Each of them does it in their own way and has different expectations. And when they take it, it’s another thing. A blind date from a matrimonial advertisement leads to many hilarious situations. Will they be able to find a friendly soul and life companion? The Canadian author, Norm Foster, has included everything that is necessary in a romantic adult comedy. A blind date, two pairs is a cleverly arranged story, efficient dialogues, sensual scenes and lots of laughter and fun. Loneliness is not the best friend. He often complains to pain. It is an art showing that middle-aged people also dream about love, hot feelings, about the one and only, and they have the right to do so. And at the same time they feel the breath of fleeing years on their backs. Maybe this is the last bell and the last chance? If you’re looking for fun and entertainment, then you’ve just found it. Sudden and unexpected twists and turns make this show very attractive and surprising.

The original title of the art: Looking
Author: Norm Foster

Cast: Alicja Kwiatkowska, Ewa Kuklińska, Krzysztof Ibisz, Piotr Szwedes

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×