Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” w Krakowie cz. 2

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” i widiwiska „Śladami Brata Alberta” w Krakowie

„Wykluczeni” to tytuł najnowszego filmu Artura Dziurmana, druga część filmu „Marzenie”.

„Przygotujemy międzypokoleniowy spektakl pod roboczym tytułem Śladami Brata Alberta o krakowskim malarzu Adamie Chmielowskim. Bogatym szlachcicu, który zdecydował się pomagać najuboższym jako brat Albert. Bodaj najbardziej znany obraz Adama Chmielowskiego „Ecce homo”, przedstawiający portret Jezusa w koronie cierniowej będzie motywem przewodnim spektaklu.

Adam, główny bohater przedstawienia, za jego pośrednictwem nawiązuje relację z mądrością „największego z ludzi”. Obraz ten skłania go również by zwrócić swoją uwagę na otaczającą go rzeczywistość. Pełną bólu, cierpienia i niemożności niesienia pomocy tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia. Przepełniony chęcią czynienia dobra potrzebującym Adam, postanawia wspomóc mieszkańców nadwiślańskiej ogrzewalni. Jego spontaniczna dobroczynność spotyka się z agresją rozgoryczonych ubogich, przyzwyczajonych bardziej do brania niż dawania. Mimo chwil zwątpienia Adam dąży do czystej miłości do drugiego człowieka, którą odkrył w boskim miłosierdziu Jezusa.

W krzykliwych, rozleniwionych, pijanych i chciwych mieszkańcach ogrzewalni Adam zauważa wielki „brak”, który tylko na początku pragnie zapełnić dobrami materialnymi. Z czasem zauważa bowiem, że ludzie którym pragnie się poświęcić nade wszystko potrzebują strawy duchowej. Adam wybiera zatem podejście pokorne, nie chce by ludzie, którym pomaga „poszli za nim”, pragnie „pójść z nimi”. Wybiera drogę znacznie trudniejszą dla osoby posiadającej znaczącą społecznie pozycje, ale to właśnie ten wybór doprowadza go do świętości.” Danuta Damek z Teatru ITAN

On the set of the movie „The Excluded” and the spectacles „In the Footsteps of Brother Albert” in Krakow

„Excluded” is the title of the latest film by Artur Dziurman, the second part of the movie „Marzenie”.

„We will prepare an intergenerational performance under the working title of Brother Albert on the painter Adam Chmielowski, a wealthy nobleman who decided to help the poorest brother Albert, perhaps the best-known painting by Adam Chmielowski” Ecce homo „, portraying Jesus in the crown of thorns will be the leitmotif of the performance.

Adam, the protagonist of the performance, through which he establishes a relationship with the wisdom of „the greatest of people”. This image also encourages him to draw attention to the reality surrounding him. Full of pain, suffering, and inability to help those who most need mercy. Full of the desire to do good to the needy Adam, he decides to help the inhabitants of the Vistula heating plant. His spontaneous charity is met with the aggression of embittered poor, accustomed to taking rather than giving.

In spite of moments of doubt, Adam strives for pure love for the other man he discovered in the divine mercy of Jesus. In the flashy, lazy, drunken and greedy inhabitants of the heating plant, Adam notices the great „lack” that he only wants to fill with material goods at first. With time, he notices that people who want to sacrifice above all need spiritual growth. Adam chooses a humble approach, he does not want the people he helps to „follow him”, he wants to „go with them”. He chooses a much more difficult path for a person with a significant social position, but it is this choice that brings him to holiness. „Danuta Damek from the ITAN Theater

cz.1

Related Articles

1 thought on “Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” w Krakowie cz. 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×