Sine Wiry Rezerwat przyrody 2012

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Rezerwat przyrody Sine Wiry – rezerwat przyrody położony na terenie gmin Cisna i Solina w województwie podkarpackim. Utworzony w 1987 roku.

Rezerwat obejmuje 7-kilometrowy fragment przełomowej doliny Wetlinki i Solinki. Z układem siedlisk roślinnych o zróżnicowanych gradientach wilgotności i żyzności. W rezerwacie znajdują się liczne stanowiska roślin i ostoi zwierząt. Będące efektem specyficznego położenia i urozmaiconej rzeźby terenu. Pośród wielu występujących w obrębie rezerwatu gatunków roślin. Na szczególną uwagę zasługują: tojad wschodniokarpacki buławnik, zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Sine Wiry Nature Reserve – a nature reserve located in the municipalities of Cisna and Solina in the Podkarpackie Voivodeship. Created in 1987. The reserve covers a 7-kilometer section of the breakthrough Wetlinki and Solinka valley with a system of plant habitats with different gradients of humidity and fertility. In the reserve there are numerous positions of plants and animal refuges, being the effect of a specific location and varied terrain. Among the many plant species found within the reserve, the following are particularly noteworthy: Aconitum lasiocarpum, Cephalanthera longifolia, and Cephalanthera damasonium, included in the Polish Red Book of Plants.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×