Polany Surowiczne – nieistniejąca łemkowska wieś

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Polany Surowiczne – nieistniejąca łemkowska wieś

Jedynymi śladami po wsi jest zdewastowana (obecnie remontowana) murowana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1730 r. Fundamenty cerkwi (z 1728 r.). Kilka nagrobków na dawnym cmentarzu (w tym nagrobek młodego lekarza lwowskiego, zmarłego podczas epidemii w 1873 r.). Ruiny kapliczki, zdziczałe sady i w wielu miejscach resztki kamiennych piwnic oraz studni.

W pobliżu znajdował się drugi bliźniaczy budynek, w którym Chałupa Elektryków mieściła się krótko, na początku swojej działalności, przed przeniesieniem w obecne miejsce. Wykorzystywany przy okazji letniego wypasu bydła z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej. Spalił się dwukrotnie w ostatnich latach: 10 czerwca 2005 i po odbudowie jako Ranczo „Karolina” ponownie 13 maja 2008 – prawdopodobnie w wyniku podpalenia.

Polany Surowiczne – a non-existent Lemko village

The only traces of the village is a devastated (currently renovated) brick two-story belfry from 1730. Foundations of the church from 1728. Several gravestones on the former cemetery including the gravestone of a young Lviv doctor, who died during the epidemic in 1873. Ruins chapels, wild orchards and in many places the remains of stone cellars and wells.
There was a second twin building nearby in which the Electricians’ cottage was short. At the beginning of its operation, before being moved to the present place. Used on the occasion of summer cattle grazing from the Experimental Department of the Zootechnic Institute in Odrzechowa (burned twice in recent years: 10 June 2005 and after the reconstruction as „Karolina” Ranch again on May 13, 2008 – probably as a result of arson).

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×