Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień drugi

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień drugi

Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień drugi relacja z festiwalu:

Teatr KOD

Teatr KOD powstał w 1994 r. w Dębnowskim Ośrodku Kultury i tamże pracuje do dzisiaj. Założycielem zespołu jest Anatol Wierzchowski. Główną intencją pracy zespołu jest zabawa w teatr pokazująca problemy, z którymi zderzyć się można na ulicy, w domu, w szkole czy w pracy. To one są inspiracją do powstawania kolejnych spektakli o samotności starych, o przemocy młodych, o hipokryzji normalnych rodzin, o niewierności kochających się, o bezdomności z wyboru, o wędrowaniu i strachu oczekiwania.

KONIEC

Teatr KOD, Dębno

miejsce: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Piłsudskiego 14

Reżyseria: Anatol Wierzchowski

Scenariusz: Anatol Wierzchowski, na podstawie fragmentów opowiadania Samuela Becketta
Aktor: Bartosz Mazurkiewicz
Opowiedziana historia jest wręcz banalna, a jej koniec przewidywalny już po pierwszych zdaniach, które padają z ust głównego bohatera. Jednakże potęgujący się w tej opowieści nihilizm egzystencjalny zaczyna przerażać, gdy widz ogląda świadomy, wręcz zaplanowany upadek człowieka poczciwego, pozbawionego przeszłości, a nawet kontaktu z bliskimi. Dla niego życie jest więzieniem, a czas – najdłuższą drogą, którą stara się pokonać najłatwiej.

KOD Theater

Teatr KOD was established in 1994 at the Dębnowski Ośrodek Kultury and works there until today. The founder of the team is Anatol Wierzchowski. The main intention of the team’s work is to play at the theater showing problems that can be confronted on the street, at home, at school or at work. They are the inspiration for the emergence of new performances about old loneliness, about the violence of young people, about the hypocrisy of normal families, about the unfaithfulness of those who love, about the homelessness of choice, about wandering and the fear of waiting.

END

Teatr KOD, Dębno
place: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Piłsudskiego 14
Director: Anatol Wierzchowski

Screenplay: Anatol Wierzchowski, based on excerpts from the story by Samuel Beckett
Actor: Bartosz Mazurkiewicz
The story told is simply banal, and its end predictable after the first sentences that fall from the lips of the main character. However, the existential nihilism intensifying in this story begins to frighten when the viewer watches the conscious, even planned fall of a good man, deprived of the past, and even contact with relatives. For him, life is a prison, and time is the longest road that he tries to overcome most easily.

Klub Komediowy, Warszawa

Klub Komediowy ­to pierwszy i jedyny Klub Komediowy w Polsce. Codziennie grają spektakle, które są różnymi formami komedii na żywo. Prezentuje formaty i spektakle, które są ich oryginalnymi produkcjami. Działają na Placu Zbawiciela w Warszawie. Starają się pokazywać to, co najciekawsze w niezależnej komedii, eksperymentują, współpracują z muzykami, pisarzami i aktorami. Charakterem klub ma nawiązywać do rodzimych tradycji (m.in. Kabaretu Starszych Panów, STS-u, Piwnicy pod Baranami) w połączeniu z atmosferą popularnych za oceanem Comedy Clubs.

NIEPEWNE SYTUACJE

Występują: Wojtek Fiedorczuk i Michał Kempa

Występ polegający na prezentacji scenicznej sytuacji życiowych oraz innych. Rozedrgany emocjonalnie, zaburzony gatunkowo, pomieszany sensem, ma skłonić widzów do poderwania się od rzeczywistości. Autorzy obiecują dołożyć wszelkich starań, aby czas poświęcony na przyjście, uczestnictwo i powrót do domu nie był czasem straconym, a wręcz przeciwnie, zyskanym. Podczas występu prosimy o niekorzystanie z zasad fizyki klasycznej.

Comedy Club, Warsaw

Comedy Club is the first and only Comedy Club in Poland. Performances are performed daily, which are various forms of live comedy. It presents formats and performances that are their original productions. They operate on Plac Zbawiciela in Warsaw. They try to show what’s most interesting in an independent comedy, they experiment, they work with musicians, writers and actors. The club’s character is to refer to native traditions (including the Old Men’s Cabaret, STS, Piwnica pod Baranami) combined with the atmosphere of the Comedy Clubs popular abroad.

UNCERTAIN SITUATIONS

Occurs: Wojtek Fiedorczuk and Michał Kempa
Performance based on a stage presentation of life situations and others. Vibrating emotionally, genre-disturbed, mixed up with sense, it is to get viewers to break away from reality. The authors promise to make every effort so that the time devoted to coming, attending and returning home is not time wasted, on the contrary, profitable. During the performance, please do not use the rules of classical physics.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×